Wat Betekent Relatief?

Wat Betekent Relatief
Relatief Relatief betekent dat iets moet worden bezien in relatie tot iets anders. Een voorbeeld is: groot is een relatief begrip. Het wordt pas zinvol in een bepaalde context. Iets is bijvoorbeeld groot binnen een populatie / verzameling, of in verhouding tot wat men zou verwachten. Zo noemt men een persoon van 2,25 groot, maar een toren van 10 meter klein. Tegenover relatief staat of nominaal.

Wat is een ander woord voor relatief?

Relatief (bw) : betrekkelijk, naar verhouding, verhoudingsgewijs.

Wat betekent relatief belang?

Wat is de betekenis van Relatief? 2010-09-08 2023-04-13 Relatief betekent letterlijk betrekkelijk. Iets is betrekkelijk ten opzichte van iets anders. Verhoudingen tussen twee zaken spelen dus een rol.Vaak wordt het begrip relatief gebruikt in een afweging of vergelijking: ”Of iets duur is hangt af van hoe je het bekijkt. In een rijk land kan ik voor een euro één brood kopen, ter.2017-11-14 2023-04-13 relatief – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: re-la- tief 1. afhankelijk van andere dingen ♢ het belang van een goede busverbinding is relatief (als je geen auto hebt is het belang groot, anders niet) 2. in verhouding tot iets ande,2021-03-09 2023-04-13 bn betrekkelijk, betrekking hebbend op.2020-12-18 2023-04-13 betrekkelijk; betrekking hebbend op; verhoudingsgewijs 2021-04-14 2023-04-13 betrekkelijk; betreffende 2021-04-09 2023-04-13 adj., relatyf, bitreklik.2020-12-07 2023-04-13 (Wat betekent relatief klein?

`Relatief` betekent dat iets moet worden bezien in relatie tot iets anders, ofwel heeft het relatief te maken met verhoudingen. Een voorbeeld is: Groot is een relatief begrip. Een groot persoon van bijv.2,25 meter is klein ten opzichte van een olifant.

Wat is de betekenis van absoluut?

Absoluut – Wikipedia Absoluut betekent dat iets los moet gezien worden van al het andere, het is daarmee het tegengestelde van, Absoluut komt van het absolvere, wat losmaken betekent. In bijvoorbeeld de zin “Dat dier is groot” wordt het dier niet vergeleken met een ander dier, dus wordt het woord “groot” hier absoluut gebruikt.

Wat is relatief denken?

Absoluut of relatief – In ons dagelijks leven en in ons werk hebben we te maken met absolute en relatieve waardes. Soms heeft het één meer betekenis en dan weer het ander. Het maakt verschil vanuit welke positie en met welk perspectief je het benadrukt.

 • Je kunt er uiteenlopende boodschappen mee communiceren.
 • Absolute cijfers zijn soms bepalend, maar zeggen niet alles.
 • Relativeren daarentegen, betekent dat je iets bekijkt in verhouding tot iets anders.
 • Dat betekent dat we steeds vergelijken.
 • We vergelijken onze resultaten met die op eerdere momenten.
 • We vergelijken bepaalde omstandigheden met andere situaties.
See also:  Waar Ligt Libanon?

We vergelijken het functioneren van onszelf met dat van collega’s. We vergelijken het beleid van verschillende landen met elkaar en we vergelijken de sterfte aan een ziekte met dat bij andere ziektes en ook met overige doodsoorzaken zoals verkeersongelukken.

Wat betekent relatief gehoor?

Relatief gehoor – Wikipedia Een relatief gehoor is het vermogen om de relatie tussen twee of meer gegeven op het te herkennen. Men noemt het ‘relatief’ omdat iedere nieuwgevonden toonafstand of toonhoogte is afgeleid of in betrekking staat met andere tonen.

Het relatieve gehoor is als aanleg aangeboren en kan door oefening ontwikkeld worden. Door het brede publiek wordt als een bewijs van muzikaliteit gezien. In werkelijkheid is er geen aantoonbaar verband. Absoluut gehoor zegt namelijk niks over de relaties tussen de tonen die uiteindelijk de muzikale constructie en dus de betekenis bepalen.

Het relatieve gehoor daarentegen is daadwerkelijk van groot belang voor de,

Geplaatst op:30-04-2008 Dit artikel is een over, U wordt uitgenodigd om op te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen,

Overgenomen van “” : Relatief gehoor – Wikipedia

Wat betekent tijd is relatief?

De volgende stap: de algemene relativiteitstheorie – In de tien jaar na de publicatie van de speciale relativiteitstheorie was Einstein bezig de zwaartekracht in zijn theorie te vervlechten. Het resultaat maakte een einde aan de klassieke natuurkunde en het gangbare begrip van de zwaartekracht.

Volgens Einstein kunnen zware objecten de ruimtegeometrie veranderen. In plaats van zwaartekracht te beschouwen als een resultaat van massa die massa aantrekt – zoals Newton deed – opperde Albert Einstein dat de ruimte zich rond voorwerpen van wisselende zwaarte kromt. Een treffend beeld hiervan is een kogel op een trampoline.

De kanonskogel maakt een kuil in het oppervlak van de trampoline, en als je er een golfballetje naast legt, rolt dat naar de kanonskogel toe. Massa trekt dus geen massa aan, maar objecten volgen gewoon de kromming van de ruimte. De relativiteitstheorie toont aan dat zware voorwerpen de geometrie van de ruimte veranderen zoals een kanonskogel op een trampoline die een golfbal naar zich toe trekt. © Shutterstock In dit voorbeeld zal een golfballetje op hoge snelheid rond de kanonskogel draaien, om er uiteindelijk tegenaan te botsen.

En dat is precies wat er met planeten gebeurt die rond een zwaar object draaien, zoals een zwart gat. Eerst zullen ze eromheen draaien en ten slotte worden opgeslokt. Licht en tijd, die geen massa hebben, zullen zich rond het voorwerp krommen en aan de andere kant ervan verder gaan – tenzij de kromming zo groot is dat het licht begint te tollen en het zwarte gat niet aan de andere kant kan verlaten.

Hoe groter nu de variatie in zwaartekracht, des te groter de kromming is.

Hoe leg je relatief uit?

Relatief – Relatieve getallen of waarden zijn afhankelijk van andere absolute getallen. Anders gezegd staan ze in relatie tot deze andere absolute getallen. Lang niet altijd worden die andere absolute getallen gegeven. Bijvoorbeeld 1 op de 5 auto’s op deze weg rijdt te hard. Je weet niet hoeveel auto’s er precies te hard rijden. Alleen welk deel.

Wat betekent afstand is relatief?

Wat is tijd-ruimtecompressie? – Wat Betekent Relatief Tijd-ruimtecompressie is het proces waarbij er steeds minder tijd, geld en moeite nodig is om dezelfde ruimte te overbruggen, Hierbij wordt de relatieve afstand wereldwijd kleiner en de bereikbaarheid groter, De relatieve afstand is de afstand tussen plekken gemeten in tijd, geld en/of moeite.

Periode Vervoermiddel Reissnelheid
1500-1840 Paard / zeilboot 16 km/uur
1850-1930 Stoomschip / stoomlocomotief 50-105 km/uur
1950-1960 Propellervliegtuig 500-650 km/uur
1960-1970 Vliegtuig met straalmotor 800-1100 km/uur
1975-2000 Supersonisch vliegtuig 2300 km/uur
Heden-toekomst Hyperloop 1200 km/uur

De dodelijke in 2000 betekende het einde van commerciële vluchten met supersonische vliegtuigen (ten minste, voor nu). De is nog volop in ontwikkeling en is nog geen transportmiddel dat mensen nu in het openbaar kunnen gebruiken, maar is waarschijnlijk wel het transportmiddel van de toekomst.

Wat is de definitie van reliëf?

Het reliëf is in de aardrijkskunde het geheel van hoogtes en laagtes in het landschap, dat samen de verticale dimensie van het landschap vormt. Reliëf bestaat niet alleen uit het hoogteverschil tussen punten, maar ook uit de helling, de horizonlijn en de absolute hoogte van het oppervlak ten opzichte van het zeeniveau,

Wat is relatief rekenen?

Methode –

 • In een frequentietabel wordt per waarnemingsgetal aangegeven hoe vaak deze voorkomt in de reeks.
 • Een voorbeeld van een frequentietabel is:
 • $$\newcommand\T } \begin \mbox & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \T \\\hline \mbox \T & 5 & 2 & 9 & 7 & 2\end $$
 • Absolute en relatieve frequentie

De cijfers bovenaan zijn de waarnemingsgetallen. Daaronder staat hoe vaak elk specifiek waarnemingsgetal voorkomt in de reeks. Dit is de absolute frequentie, In het voorbeeld hierboven is de absolute frequentie van het waarnemingsgetal 0 gelijk aan 5. Om de totale frequentie te berekenen tel je alle frequenties bij elkaar op.

 1. In formule ziet dit er als volgt uit:
 2. $$\mbox = \frac } } · 100$$
 3. De relatieve frequentie van het waarnemingsgetal 3 is hier:
 4. $$\frac · 100 = 28$$ De relatieve frequentie van het waarnemingsgetal 3 is dus 28%.
 5. Gemiddelde van een frequentietabel

Je kunt het gemiddelde van een reeks uitrekenen met behulp van de frequentietabel. Je vermenigvuldigt dan elke absolute frequenties met het waarnemingsgetal waar het bij hoort. Je telt al deze getallen bij elkaar op, en dit deel je door de totale frequentie. In formule ziet dit er als volgt uit: $$\mbox = \frac } }$$ : Slimleren.nl

Wat is een absolute waarde?

Algemene voorbeelden – De absolute waarde van een getal is de afstand vanaf dit getal tot 0. Zo ligt 3 bijvoorbeeld op een afstand 3 van nul, en -4 ligt op afstand 4. Met andere woorden: de absolute waarde van een positief getal is dat getal zelf, de absolute waarde van een negatief getal is het positieve tegengestelde van dat getal.

Kan een absolute waarde negatief zijn?

Videotranscript – Wat ik hier heb zijn drie getallen geplot op een getallenlijn. We hebben het getal a, het getal c en het getal b. En dan hebben we drie- nee, vier ongelijkheden. Vier ongelijkheden die gaan over absolute waarden. En wat ik wil is erachter komen of deze ongelijkheden waar zijn, gegeven waar a, c en b op de getallenlijn staan.

En ik moedig je aan om de video te pauzeren en het zelf te proberen. Goed, laten we kijken naar de eerste. Het zegt dat “a kleiner is dan b.” Als we kijken naar a en we kijken naar b, a staat duidelijk links van b op de getallenlijn. Dus we weten dat dit waar is. We weten zelfs dat a negatief is, het staat links van de nul, terwijl b positief is.

En daarmee is, als een ding negatief is en het andere ding is positief, het negatieve ding is zeker weten minder dan het positieve ding. Maar zelfs makkelijker dan dat, a staat links van b op de getallenlijn. Als je links van iets staat op de getallenlijn dan ben je kleiner dan dat andere ding.

 1. Want de getallenlijn, tenminste op de manier waarop wij het gemaakt hebben, neemt toe van links naar rechts.
 2. Goed, de volgende uitspraak, “De absolute waarde van a is groter dan de absolute waarde van b.” Laten we bedenken waar ze staan op de getallenlijn.
 3. We zeiden al, a staat drie markeerstreepjes links van nul Dat is a.

Dus wat is de absolute waarde van a? Nou, de absolute waarde van a is de afstand dat a van nul afstaat. De afstand dat a van nul staat is een, twee, drie markeerstreepjes. Dus de absolute waarde van a wordt dezelfde afstand aan de positieve kant. Dus het punt dat we markeerden als c is ook de absolute waarde van a.

Dat is ook de absolute waarde van a. De waarde van a, is drie links van nul. De absolute waarde van a wordt drie naar rechts. Het is enkel de maat, hoeveel maatstreepjes staat het van nul? Nou, het staat drie maatstreepjes van nul dus we zetten het daar. Is de absolute waarde van a groter dan de absolute waarde van b? Of wat is de absolute waarde van b? Nou, b is een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht maatstreepjes rechts van nul.

Dus de absolute waarde van b staat op de achtste maatstreep. Omdat het acht maatstreepjes naar rechts staat. Dit is ook de absolute waarde van b. En dit is consistent met wat we geleerd hebben over de absolute waarde. De absolute waarde van een positief getal is gewoon dat getal.

Absolute waarde van een negatief getal wordt het tegengestelde van dat getal. En de absolute waarde van nul is gewoon nul. Dus is de absolute waarde van a groter dan de absolute waarde van b? Nou, nee. De absolute waarde van a staat links van de absolute waarde van b op onze getallenlijn. Het is minder dan de absolute waarde van b.

Dus dit is niet waar. Goed, volgende uitspraak. “De absolute waarde van a is minder dan de absolute waarde van c.” Nou, we weten al dat de absolute waarde van a hetzelfde is als c. Dus wat is de absolute waarde van c? Nou, de absolute waarde van een positief getal is gewoon dat getal.

Dus dit punt hier is ook de absolute waarde van c. We zien dat de absolute waarde van a gelijk is aan de absolute waarde van c. Het is niet minder. Dus we gaan dat doorstrepen. We konden geschreven hebben, “De absolute waarde van a is gelijk aan de absolute waarde van c.” Dat zou waar zijn. Goed, de laatste.

a is minder dan c. Nogmaals, a staat links van c op de getallenlijn. Dus dat is waar, omdat onze getallenlijn oploopt als we van links naar rechts gaan. Als een getal links van een ander getal staat, is het minder dan het andere getal. Dus a is inderdaad minder dan c.

Wat betekent het als iemand absolute macht heeft?

Met absolutisme wordt de regeringsvorm bedoeld waarin een persoon, vaak een vorst of koning, de volledig macht in handen heeft en geen verantwoording schuldig is tegenover zijn onderdanen of een parlement. Wat Betekent Relatief Charles Montesquieu In Europa legitimeerden absolute vorsten hun alleenheerschappij eeuwenlang met de theorie van de droit divin, die stelt dat God de vorst de macht in handen heeft gegeven. Hierdoor hoefden de koningen alleen verantwoording aan God af te leggen en dus niet aan hun onderdanen.

Wat is een relatief pronomen?

Uitleg – Het betrekkelijk voornaamwoord hoort bij taalkundig ontleden (woordsoortbenoeming). De Latijnse naam is relatief pronomen en een mogelijke afkorting is betr. vnw. De belangrijkste betrekkelijke voornaamwoorden zijn:

die dat

Andere betrekkelijke voornaamwoorden zijn:

wie wat hetgeen welk(e)

Een betrekkelijk voornaamwoord heeft betrekking op (verwijst naar) een woord dat er vlak voor staat (of woorden die er vlak voor staan). Betrekkelijke voornaamwoorden staan aan het begin van een bijvoeglijke bijzin.

Die wordt gebruikt bij de-woorden. Dat wordt gebruikt bij het-woorden.

Is een percentage relatief?

Toelichting – Een procent is een honderdste deel van een grootheid. Een percentage is een relatieve waarde ten opzichte van een absoluut getal. (1a) De basisrente is met een kwart (25%) gestegen, van 2% naar 2,50%. (2a) De staatsschuld, nu 50 procent van het bbp, neemt de komende jaren toe met 10 procent tot 55 procent,

(10 procent van 50 procent is 5 procent.) (3) Twintig procent van onze 1500 leerlingen ontbijt thuis nooit. We stellen daarom voortaan elke dag 300 ontbijtpakketten beschikbaar. Een procentpunt wordt gebruikt om een absoluut verschil aan te geven tussen percentages in procenten. Het verschil tussen twee procent en drie procent is één procentpunt; het verschil tussen 78 procent en 79 procent is ook één procentpunt.

(1b) De basisrente is met een kwart procentpunt gestegen, van 2% naar 2,25%. (2b) De staatsschuld, nu 50 procent van het bbp, neemt de komende jaren toe met 5 procentpunt tot 55 procent. In plaats van het woord procentpunt wordt in de praktijk vaak het woord procent gebruikt, ook in de media.

Wat betekent relatief wikikids?

Relatief is betrekkelijk (“Hij was er relatief nog goed vanaf gekomen”).

Wat is de definitie van reliëf?

Het reliëf is in de aardrijkskunde het geheel van hoogtes en laagtes in het landschap, dat samen de verticale dimensie van het landschap vormt. Reliëf bestaat niet alleen uit het hoogteverschil tussen punten, maar ook uit de helling, de horizonlijn en de absolute hoogte van het oppervlak ten opzichte van het zeeniveau,

Wat is relatief en absoluut?

Marxistisch Woordenboek: Absoluut en relatief Absoluut en relatief zijn filosofische termen betreffende de wederzijdse afhankelijkheid van dingen, processen en kennis. Absoluut betekent onafhankelijk, permanent en niet onderworpen aan een kwalificatie.

Relatief betekent een gedeeltelijke of van voorbijgaande aard, afhankelijk van de omstandigheden of een perspectief. In de is het absolute de gehele beweging door middel van verschillende relatieve stadia van begrip, maar de vooruitgang van de kennis komt nooit tot een einde. Dus: het absolute is relatief.

Toch kan zelfs een relatieve waarheid een deel bevatten van het absolute. Er is dus een absoluutheid in het relatieve. Perceptie is relatief ten opzichte van de waarnemer, maar het bestaan van een objectieve wereld is absoluut. Hegel gebruikte de verschillende definities van het absolute om te laten zien, dat het absolute in de feiten relatief is in de ontwikkeling van het Absolute Idee,

Wat is een relatief aandeel?

Relatief Marktaandeel berekenen – Het Relatief Marktaandeel staat voor de positie ten opzichte van andere merken in dezelfde sector of productgroep. Het gaat dus niet om aantallen verkochte units, maar de verhouding ten opzichte van de concurrentie. Dit is een belangrijk meetpunt voor aandeelhouders om de waarde van een merk te peilen.

Wat is een synoniem voor efficiënt?

Adequaat, doelmatig, doeltreffend, effectief, probaat.

Adblock
detector