Wat Gaf De Graaf Van Holland In 1220 Aan Dordrecht?

Wat Gaf De Graaf Van Holland In 1220 Aan Dordrecht
Stadsrechten – De Hollandse graaf Willem I bevestigde in 1220 stadsrechten van Dordrecht. Dordrecht ontving al eerder stadsrechten, waarschijnlijk al rond 1195, want in februari 1200 wordt de nederzetting al oppidum genoemd en heeft hij scabini ( schepenen ).

Wat is de oudste stad van Nederland Dordrecht?

Het Stadsrecht van Dordrecht Vanwege hun Romeinse oorsprong claimen zowel Maastricht als Nijmegen de oudste stad van Nederland te zijn. De strijd om de titel ‘oudste stad van het graafschap Holland’ wordt tot de dag van vandaag gevoerd tussen Geertruidenberg en Dordrecht.

 • Dit perkament met de stadsrechten van Dordrecht is in die discussie niet onbelangrijk, maar ook niet onomstreden.
 • Om te beginnen roept de datering vraagtekens op.
 • Op een van de delen valt de maand Julio te herkennen.
 • We hebben echter informatie uit andere bronnen nodig om er een jaartal achter te kunnen plaatsen.

In een brief uit het jaar 1220 refereert graaf Willem I van Holland aan Dordrecht als huwelijksgift voor zijn nieuwe echtgenote, Maria van Brabant. Er zijn redenen om aan te nemen dat die brief en de optekening van de stedelijke voorrechten op dit perkament uit het- zelfde jaar dateren.

 • Door de slechte staat van het document kunnen we de volledige inhoud niet met zekerheid reconstrueren, al is in het verleden wel geprobeerd de ontbrekende stukken tekst in te vullen.
 • Gemeentesecretaris Van den Brandeler doet rond 1860 al een geslaagde poging.
 • Hij onderzoekt ‘eenige verschroeide stukken perkament’ en andere documenten uit de zogenaamde IJzeren Kast in het stadhuis, die nu elders op deze tentoonstelling staat.

De duidelijke brandsporen zijn waarschijnlijk al ontstaan in de jaren 1330. Ook door de perkamenttekst te vergelijken met de tekst van een charter uit 1252 leren we meer over de inhoud. De teksten komen sterk overeen. Het charter bekrachtigt en hernieuwt bestaande privileges, zoals wel meer gebeurde.

Het bevat een, soms bijna woordelijke, herhaling van de stadsrechten uit 1220. Naast het verlenen van stadsrechten zijn er ook andere criteria om te bepalen wanneer een plaats als stad gezien kan worden. Maar zelfs als we de datering van de eerste stadsrechten als maatstaf nemen, hebben we het nog niet gemakkelijk.

Van sommige stadsrechten ontbreekt namelijk het originele document. Is dan een verwijzing in een ander document naar de verlening van bepaalde stedelijke privileges ook voldoende? En welke voorrechten moeten er door de graaf precies verleend zijn voordat men van stadsrechten kan spreken? Er is ook een andere manier om de strijd tussen Geertruidenberg en Dordrecht te beslissen.

Hoe is Dordrecht ontstaan?

Geschiedenis van Dordrecht in vogelvlucht – Het Geheugen In deze collectie is bijzonder historisch materiaal te zien dat de rijke historie van Dordrecht illustreert. Hieronder kunt u meer lezen over de lange, roerige geschiedenis van Hollands oudste stad. Middeleeuwen Dordrecht is ontstaan in de twaalfde eeuw als ontginningsnederzetting in een uitgestrekt veenmoeras, precies daar waar de brede zeestromen overgaan in binnenwateren. De schippers moesten hier hun goederen overladen van zeeschepen in binnenschepen.

De Hollandse graaf zag het belang van de jonge nederzetting en maakte Dordrecht tot centrum van zijn systeem van tolheffingen. De plaats kreeg in 1220 van graaf Willem I als eerste in Holland stadsrechten. In 1299 verwierf het ook het Stapelrecht, dat later werd uitgebreid en op den duur inhield dat alle schippers hun lading in de stad moesten uitladen en te koop aanbieden.

Dit betekende een enorme impuls voor de handel. In ieder geval vanaf 1262 – maar mogelijk al eerder – werden in Dordrecht ook alle munten voor het graafschap Holland geslagen. De periode 1350-1450 wordt wel Dordrechts Gouden Eeuw genoemd. De stad bekleedt dan een centrale plaats in het Baljuwschap Zuid-Holland (een rechtsgebied in het zuidelijk deel van Zuid-Holland en het noorden van Noord-Brabant) en het waterschap de Groote Waard.

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten wordt in 1418 de stad belegerd door Jan van Brabant en Jacoba van Beieren. Maar het beleg wordt gebroken en kort daarop wordt het Hoeksgezinde Geertruidenberg, de enig overgebleven concurrent, platgebrand. Dordrecht is dan de belangrijkste plaats van het land. Maar hieraan komt abrupt een einde als in de nacht van 18 op 19 november 1421 tijdens een zware Noordwesterstorm de als gevolg van zoutwinning en achterstallig onderhoud verzwakte dijken breken: de Groote Waard gaat kopje onder.

De stad verliest door deze Sint-Elisabethsvloed het achterland als afzetregio, landbouwareaal en uitbreidingsgebied. Dordrecht ziet met lede ogen hoe schepen het Stapelrecht letterlijk beginnen te omzeilen. Een tweede ramp volgt op 28 juni 1457, als bij een grote stadsbrand die vijf dagen woedt 700 huizen en een deel van de Grote Kerk in vlammen opgaan.

Rotterdam neemt een deel van de wijnhandel over; Amsterdam ontdekt het Oostzeegebied als graanmarkt en houtleverancier. Dordt behoudt een deel van de houthandel en het Stapelrecht (dat op den duur een administratieve zaak wordt), maar laat na zich actief op nieuwe markten te storten.16de tot en met 18de eeuw Een periode van relatieve stilstand volgt.

In 1572 vinden er echter weer opmerkelijke gebeurtenissen plaats. Allereerst is er de alteratie van 25 juni, waarbij Dordrecht zich aan de zijde van de opstand schaart en 200 watergeuzen binnen laat. Nog geen maand later wordt, van 19 tot 23 juli, in het voormalige Augustijnenklooster de Eerste Vrije (niet zoals gebruikelijk door de landsheer bijeengeroepen) Statenvergadering gehouden. Van 13 november 1618 tot 29 mei 1619 wordt de internationale Dordtse Synode gehouden. In 180 zittingen, verdeeld over 128 dagen, worden belangrijke besluiten genomen, zoals het uit de kerk zetten van de Remonstranten, het maken van een nieuwe bijbelvertaling (de Statenvertaling) en het opstellen van een kerkorde en de Dordtse leerregels.

 1. Nog tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt in 1603 met de inpoldering van het Oude Land van Dubbeldam een begin gemaakt met de herwinning van het tijdens de Sint-Elisabethsvloed verloren land.
 2. Nog geen zestig jaar later is het Eiland van Dordrecht gereed, door inpoldering van de Noord- of Merwedepolder, de Zuidpolder, de Alloyzenpolder en de Polder Wieldrecht.

Tussen die inpolderingen door breekt in 1636/1637 de grootste pestepidemie in de plaatselijke geschiedenis ooit uit; een op de zes Dordtenaren (circa 3700 mensen) verliezen hierbij het leven. In 1653 wordt Dordtenaar Johan de Witt raadpensionaris en daarmee de machtigste man van het land.

In het rampjaar 1672 wordt hij met zijn broer Cornelis met stilzwijgende instemming van stadhouder Willem III gelyncht. Tijdens de patriottentijd doet Dordrecht opnieuw van zich spreken. De opkomende burgerij richt zich tegen de aristocratie en de stadhouder. Op 26 juli 1783 wordt het exercitiegenootschap De Vrijheid opgericht.

De Dordtse gedeputeerden Ocker Gevaerts en Cornelis de Gijselaar veroorzaken een rel door gebruik te maken van de Haagse Stadhouderspoort, die gereserveerd is voor de stadhouder. Na een inval van de Fransen komen de patriotten in 1795 aan de macht; inlijving bij Frankrijk is het gevolg.

 • Pas op 24 november 1813, na een mislukte beschieting door de Fransen vanuit Papendrecht, komt aan hun overheersing een einde.19de eeuw tot nu In de 19e eeuw komen bij cholera-epidemieën honderden Dordtenaren om.
 • Om verdere verspreiding te voorkomen, worden alle binnengrachten gedempt en waterleiding aangelegd.

Na het midden van de eeuw breidt de stad zich als gevolg van een forse bevolkingsgroei uit tot over de Spuihaven. Dordrecht verandert in snel tempo van een rijke handelsstad in een verarmde industriegemeente. De spoorwegen nemen het traditionele vervoer via het water steeds meer over.

 1. De twintigste eeuw tenslotte staat in het teken van de crisis van de jaren dertig waarbij als werkverschaffingsproject de Dordtse Biesbosch wordt ingepolderd.
 2. Door grenswijzigingen met Dubbeldam wordt het mogelijk steeds nieuwe woonwijken en industriegebieden aan te leggen en het oude stadscentrum te saneren.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in de meidagen van 1940, vinden felle gevechten om de stad plaats. Tijdens de watersnoodramp van 1 februari 1953 fungeert Dordrecht, door haar ligging aan de rand van het rampgebied, als hulpverleningscentrum.

 1. Op 1 juli 1970 worden de gemeenten Dubbeldam (met ruim 10.000 inwoners) en een deel van Sliedrecht aan Dordrecht toegevoegd.
 2. De afsluiting van het Haringvliet in datzelfde jaar maakt een einde aan het periodiek overstromen van de laag gelegen delen van de stad.
 3. Anno 2008 is Dordrecht met bijna 120.000 inwoners de op twee na grootste stad van Zuid-Holland.

: Geschiedenis van Dordrecht in vogelvlucht – Het Geheugen

Hoe oud is de stad Dordrecht?

Geschiedenis – Zie voor het hoofdartikel over dit onderwerp. De stad ontstond rond het jaar 1000 als nederzetting aan de rivier de Thuredrith in een klei-op-veengebied tussen de Merwede en de Maas. De Thuredrith was een verbinding tussen de rivier de Dubbel en de Merwede.

Thuredrith is via Durthric in de loop der tijd veranderd in Dordrecht. De oudste vermelding van de stad dateert van rond 1120 toen in de het sneuvelen van in 1049 ‘in Dordrecht’ ( apud Thuredrech ) werd beschreven. De Hollandse graaf bevestigde in 1220 de van Dordrecht, nadat rond 1195 en 1205 al eerdere keuren waren gegeven.

De van oudsher concurrerende stad, die in 1213 marktrechten en wat andere vrijheden van de Hollandse graaf had gekregen, is dus ondanks claims van de Brabanders later stad geworden dan Dordrecht. Door haar strategische ligging en het verkrijgen van in 1299 en 1355 ontwikkelde de stad zich tot een belangrijke,

 • Dordrecht verhandelde vooral, en,
 • In 1283 werd de er gevestigd.
 • Rond 1400 had de stad ruim 8000 inwoners, waarmee het de grootste en belangrijkste stad van het was.
 • In 1421 kwam Dordrecht ten gevolge van de, waarbij grote delen van het achterland () voorgoed verdronken, op een eiland te liggen.
 • Later werd dit via inpoldering uitgebreid tot het huidige, maar het oostelijke deel van de Grote Waard, de is nooit meer ingepolderd.
See also:  Avatar 1 Waar Te Zien?

de (1618-1619) In 1572 kwam te Dordrecht de bijeen. Vertegenwoordigers van alle Hollandse steden erkenden,, en steunden de opstand tegen de Spanjaarden. In 1618-1619 vond in Dordrecht, bolwerk van de, de plaats, waarbij de tegenover de stonden en waar het besluit viel tot de Bijbelvertaling die in 1637 de zou opleveren, de eerste officiële vertaling in de Nederlandse taal.

 • Tijdens het (1650-1672) werd, zoon van mr.
 • Als raadspensionaris naar voren geschoven.
 • Onder zijn leiding werd in 1654 vrede met Engeland gesloten waarbij de werd opgenomen.
 • Deze akte moest voorkomen dat de zoon van Willem II stadhouder zou worden.
 • Op 20 augustus 1672 echter werden Johan en zijn broer in Den Haag,

, verdacht van het complot, werd datzelfde jaar stadhouder. De Wijnstraat in 1745, door Dordrecht voerde een scherp anti-stadhouderlijke koers. Op 26 juli 1783 werd het exercitiegenootschap “” opgericht. De wilden de oude vrijheid heroveren op de Oranjes.

 • Nederland was immers al ruim tweehonderd jaar een, erfopvolging hoorde daar niet in thuis.
 • Al snel volgden meerdere steden.
 • Stadhouder vluchtte uit Holland.
 • Op 18 september 1787 echter capituleerde Dordrecht voor de troepen van de Pruisische koning Frederik Willem, de zwager van Willem V.
 • De Oranjerestauratie werd met kracht ingezet en de democratische beweging weggevaagd.

Willem V werd in zijn positie hersteld. In 1815 nam zijn zoon, voorheen Willem VI, de titel aan. Binnen Holland werd Dordrecht vanaf de 18e eeuw overvleugeld door, Door de eeuwen heen heeft Dordrecht een sleutelpositie ingenomen bij de verdediging van Holland, tot ver in de 20e eeuw was Dordrecht ook,

 1. In de aan Buiten Walevest langs de waren gelegerd.
 2. Tijdens de van augustus 1939 werden er ook en naar Dordrecht gestuurd om het eiland te verdedigen.
 3. In mei 1940 gaf luitenant-kolonel, een broer van -leider, leiding aan de verdediging van Dordrecht tegen het Duitse leger.
 4. Nadat het Nederlandse leger de strijd tegen de Duitsers op had gegeven werd Jo Mussert door Nederlandse soldaten gearresteerd voor vermeend hoogverraad en neergeschoten.

Als gevolg hiervan overleed hij enkele uren later. In de werden Dordrecht en omgeving het middelpunt van de strijd in de, De grens tussen bevrijd en bezet gebied lag toen bij het, De leidde tot 255 deportaties (met name naar en ). Veel Joodse inwoners werden opgepakt tijdens de grote razzia in november 1942.

Waarom is Dordrecht belangrijk?

Dordrecht komt omstreeks het jaar 1120 onder de naam Thuredrith voor het eerst in de annalen voor. Een eeuw later, in 1220, kreeg de plaats aan het gelijknamige riviertje onder de naam Dordrecht stadsrechten. Dordrecht is hiermee de oudste stad van Holland (een titel die overigens ook wordt geclaimd door Geertruidenberg, dat vroeger in Holland lag).

In 1299 gaf graaf Jan I Dordrecht het stapelrecht, wat betekende dat alle goederen die over de Lek en Merwede werden vervoerd in Dordrecht op de markt moesten worden gebracht. Dit was een belangrijk handelsvoordeel voor de stad. Het stapelrecht werd echter betwist door andere Hollandse steden. Langzaam maar zeker werden Dordrecht steeds meer voorrechten afgenomen.

In de late zestiende eeuw was er van de handelsvoordelen weinig meer over.

Wat is typisch Dordrecht?

Dordts Het Dordts is een, Het wordt gesproken door inwoners van, Het hoort bij het, meer bepaald bij het, maar heeft vanouds trekken van het en het, De taal van Zuid-Holland staat erg dicht bij het, Het traditionele Dordts is daarvan echter verder verwijderd dan het of het,

Waar is Dordrecht bekend om?

Is de oudste stad van Holland (de provincies Noord- en Zuid-Holland) en alleen al daarom een bezoek waard. Pittoreske steegjes, een prachtige historische binnenstad en meer dan 1000 (!) monumenten geven deze stad in Zuid-Holland een uniek aangezicht.

Wat is de oudste stad van Nederland?

Nijmegen, oudste stad van Nederland Nijmegen wordt over het algemeen beschouwd als de oudste stad van Nederland. Helemaal vast staat dit niet, en uiteraard zijn er meer Nederlandse steden die voor deze belangrijke historische titel gaan. Bewezen is in elk geval dat al voor de jaartelling de Bataven zich vestigden op de plek die wij nu Nijmegen noemen.

Is Dordrecht gevaarlijk?

Criminaliteit in Dordrecht – Ook Dordrecht werd onder de loep genomen door de onderzoekers. Het onderdeel waar Dordrecht hoog op scoort is wapenhandel. Dat wil zeggen: het aantal geregistreerde zaken van bezit van en handel in wapens. Dordrecht staat op de zesde plaats van Nederland wat betreft wapenhandel.

 • Een ander onderdeel dat opvalt in Dordrecht zijn inwoners met problematische schulden.
 • Daarmee staat de stad op plek twaalf.
 • Het gaat volgens RTL niet direct om criminelen, maar: ‘Wie klem zit, is kwetsbaar, stelt criminoloog Edward van der Torre.
 • Criminelen hebben volgens Van der Torre uitstekende voelsprieten voor mensen die in de problemen zitten.

Door hen hulp te bieden in ruil voor een wederdienst kunnen criminelen bijvoorbeeld mensen met schulden de criminaliteit in loodsen. Dat maakt huishoudens met problematische schulden dus kwetsbaar voor ondermijning.’ Heb je zelf schulden, dan kun je beter aankloppen bij Sociale Dienst Drechtsteden.

Als je schuldhulpverlening wilt, kun je dit aanvragen via het digitale aanvraagformulier, Als dit niet lukt kun je telefonisch contact opnemen met de klantenservice via telefoonnummer 078 770 8910. Zo is het onderzoek tot stand gekomen De redactie van RTL Nieuws heeft elke gemeente getoetst aan twintig indicatoren die het risico op criminaliteit verhogen.

De ene factor geeft iets aan over wat er is gesignaleerd in die gemeente (denk aan het aantal veroordeelde drugscriminelen) de ander heeft te maken met omstandigheden van inwoners. Denk hierbij aan het aantal mensen met schulden. Meer info over het onderzoek zelf lees je hier,

 1. Dordrecht valt dus met name op door wapenhandel.
 2. Hierdoor staat Dordrecht bij de algehele ranking op plek 16 van alle gemeenten in Nederland.
 3. De meest kwetsbare gemeente van het land is Heerlen.
 4. Uit het onderzoek blijkt dat bijna vijf procent van alle Heerlense panden in het bezit is van een veroordeelde eigenaar.

Daarnaast loopt één op de vijftien jongeren een verhoogd risico om in de drugscriminaliteit te belanden. Op plek twee staat Kerkrade en Rotterdam sluit de top drie af. Bron: RTL Nieuws,

Hoe veilig is Dordrecht?

Coalitieakkoord gemeente Dordrecht 2018 – 2022 Leefbare en veilige stad Leefbaarheid en veiligheid vormen de basis voor een aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad. Je veilig en op je gemak voelen in je eigen straat of buurt is in de eerste plaats van belang voor inwoners en ondernemers. Daarnaast is veiligheid een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor de nieuwe inwoners en ondernemers die we graag aan onze stad willen verbinden.

 • De uitgangspositie van Dordrecht is goed: voor veiligheid in de buurt scoort de stad een 7,0, een rapportcijfer gelijk aan het landelijk gemiddelde van andere grote steden.
 • De zorg voor leefbaarheid en veiligheid is een kerntaak van de gemeente, maar dit kan de gemeente niet alleen.
 • Iedereen doet mee en draagt er aan bij om onze stad een fijne plek te laten zijn om te wonen, werken en te ontspannen.

Dordrecht kent meer dan 120 nationaliteiten, diverse kerken, moskeeën en Dordrecht is ook Regenboogstad; we vinden dat iedereen zich veilig, welkom en geaccepteerd moet voelen. Vaak is samenwerking vanuit meerdere disciplines en met meerdere partijen noodzakelijk om tot een adequate veiligheidsaanpak te komen.

 1. Daarom continueren we de integrale ketenaanpak, waarbij we onder andere in het Veiligheidshuis nauw samenwerken met inwoners, politie, openbaar ministerie, reclassering, onderwijs, zorg en andere partners.
 2. We stellen in overleg met partners een nieuw integraal veiligheidsplan 2019 – 2022 op, waaraan ontwikkelingen in binnen- en buitenland, de veiligheidscijfers van Dordrecht en de input van circa 700 inwoners en ondernemers (stadsgesprekken en enquêtes, gehouden voorjaar 2017) richting geven.
See also:  Hoe Lang Kroket Frituren?

Inwoners vragen met name aandacht voor sociale overlast en te hard rijden in de wijken. Van de gesprekstafel: ‘Als mensen in een straat elkaar kennen, kijken ze meer naar elkaar om en maken ze problemen makkelijker bespreekbaar. Veel buurten hebben al een logische plek waar mensen elkaar vanzelf tegenkomen: met een beetje inzet maak je daar zó een ontmoetingsplek van, waar de hele buurt plezier van heeft.’ We richten ons op het voorkomen van overlast, radicalisering en criminaliteit: we bevorderen de sociale samenhang in wijken door het faciliteren van wijkontmoetingsplekken en het stimuleren van bewonersinitiatieven zoals buurtpreventieteams, WhatsApp buurtgroepen en de adoptie van afvalbakken en plantsoenen.

We zetten in op vroegsignalering van problemen en snelle interventies, waaronder doorgeleiding naar werk, onderwijs of zorg. Om nog gerichter onze inzet en maatregelen te kunnen bepalen, starten we met enkele wijkveiligheidsscans om specifieke problemen goed in beeld te krijgen. We investeren in de zichtbare aanwezigheid van handhavers in de wijken en maken in buurten met meer overlast en criminaliteit gebruik van flexibele inzet van cameratoezicht.

Waar criminaliteit zich manifesteert of dreigt te manifesteren doet de gemeente datgene wat binnen haar vermogen ligt en door gebruikmaking van bestuurlijke middelen voorkomen we dat de criminaliteit grip krijgt op de normale structuren van onze maatschappij.

We pakken ernstige overlast en criminaliteit aan en continueren de intensieve, integrale aanpak van overlast in de aandachtsgebieden. Uitgangspunt blijft het zo vroeg mogelijk signaleren van problematiek en het bieden van zorg en begeleiding om erger te voorkomen. Voor de situaties waarin dit niet toereikend blijkt, versterken we de persoonsgerichte aanpak bij kwetsbare personen, personen met verward gedrag en personen die criminele feiten plegen. Hiervoor reserveren we extra middelen. We onderzoeken hoe we de snelheidsovertredingen in de wijken kunnen beperken en zetten in op aanvullende mogelijkheden om de snelheid op wijkwegen omlaag te krijgen. We breiden de handhaving in de wijken uit ten behoeve van de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en signalering in de wijken. Ook maken we extra middelen hiervoor vrij in de begroting. We blijven investeren in het behouden van sociale stabiliteit: door in samenwerking met netwerken in de stad polarisatie, extremisme en radicalisering te voorkomen en spanningen tussen groepen in de stad te verminderen. We bestrijden georganiseerde ondermijnende criminaliteit, met extra aandacht voor kwetsbare mensen (vrouwenhandel en gedwongen prostitutie) en kwetsbare gebieden zoals het havengebied, industrieterreinen en (delen van) winkelgebieden/horeca. De aanpak richt zich naast de vitale elementen van achterliggende (macht)structuren, zoals faciliterende systemen, ook op netwerken en criminele families. We zetten in op het weerbaar maken van de gemeentelijke organisatie, de bedrijven, kennisinstellingen en inwoners van de stad tegen cybercrime. We weigeren of trekken vergunningen/subsidies in als deze worden misbruikt voor facilitering van (ondermijnende) criminaliteit. We intensiveren mobiel cameratoezicht, een bewezen effectief middel in wijken en buurten waar overlast en criminaliteit aan de orde van de dag is. We continueren de succesvolle integrale aanpak van hennepteelt. In Dordrecht komt geen experiment met legale wietteelt. Overlast bij en van coffeeshops en drugsoverlast rond scholen en winkelcentra blijven we stevig aanpakken. We evalueren het schrappen van de exploitatievergunning voor horeca op de effecten van de kosten en criminele activiteiten.

Hoe worden mensen uit Dordrecht genoemd?

Betrouwbare informatie – Op schapenkopjes.nl vinden (aanstaande) ouders beknopte informatie over het krijgen van een kind. De naam schapenkopjes verwijst naar de bijnaam voor inwoners van Dordrecht. Deze worden van oudsher ‘schapenkoppen’ genoemd. De bijnaam voor een pasgeboren kind is al snel ‘schapenkopje’ geworden.

De website is geschreven in taal die voor iedereen begrijpelijk is. De site verwijst door naar betrouwbare informatie en naar de beschikbare zorg- en hulpverleners in de gemeente. Dat laatste is ook handig voor lokale professionals. Een concept van de website is uitgebreid getest door potentiële gebruikers, onder wie jonge moeders, laaggeletterde vrouwen en vluchtelingenvrouwen.

Dat leverde bruikbare informatie en tips op. Zo bleek uit de testgesprekken onder andere dat moeders de site nog te talig vonden. Daarom worden er ook animatiefilmpjes toegevoegd. Ook gaat de site informeren over corona en zwangerschap, want daarover hebben zwangeren veel vragen.

Is Dordrecht een mooie stad?

Stedentrip: Wat ga je doen in Dordrecht? Dordrecht is een verrassend mooie stad aan het water. Het eeuwenoude monumentale centrum, de ligging aan de drie rivieren, de historische havens en de Biesbosch als achterland; meer dan genoeg redenen om Dordrecht te bezoeken.

Is Dordrecht een leuke stad om in te wonen?

Advertentie wordt geladen Dat het fantastisch is om in de Merwestad te wonen, wisten wij als Dordtenaren natuurlijk al lang, maar het is nu ook officieel bevestigd. Dordrecht staat in de top 15 van de meest aantrekkelijke woonplaatsen van Nederland, aldus de Atlas voor gemeenten,

Wat mag je niet missen in Dordrecht?

1. Een stadswandeling langs historische monumenten – Dordrecht is de oudste stad van Holland en dat rijke verleden zie je terug in het straatbeeld. De historische binnenstad telt meer dan duizend (!) monumenten. Dwaal door de sfeervolle straatjes en je komt ogen tekort om de bijzondere gevels, monumenten en kerken te bewonderen.

 • Niet te missen bezienswaardigheden tijdens een stadswandeling? De Grote Kerk, het statige stadhuis, de Groothoofdspoort en het Augustijnenklooster, waarin museum het Hof van Nederland gevestigd is.
 • Andere interessante musea in Dordrecht: het Huis Van Gijn, het Dordts Patriciërshuis en het Dordrechts Museum.

Iets buiten het centrum staat de enig overgebleven molen van Dordrecht: Kyck over den Dyck (1713). Vlak bij de molen vind je het Energiehuis. De voormalige elektriciteitscentrale is omgetoverd in dé culturele hotspot van Dordrecht. Het industriële pand biedt een breed aanbod van theater, dans, muziek, kunst en design. Wat Gaf De Graaf Van Holland In 1220 Aan Dordrecht Wat Gaf De Graaf Van Holland In 1220 Aan Dordrecht

Is Dordrecht toeristisch?

Toerisme Dordrecht, bijzonder dichtbij Dordrecht is misschien wel een van ‘s lands best bewaarde geheimen. Waar anders vind je een stad op een eiland bomvol cultuur, bruisende festivals, ruige natuur en een rijk verleden dat je tussen de duizenden monumenten in de historische binnenstad nog overal ervaart.

 • De Engelse krant The Times noemde Dordrecht zelfs een ‘verborgen parel’ en tipte het als alternatief voor stedentrips naar met toeristen overladen wereldsteden als Parijs en Barcelona.
 • Dordrecht verrast, en is vooral bijzonder dichtbij.
 • Hollands oudste stad is een s tad met vele gezichten, een eiland waarop alles kan en iedereen zich thuisvoelt.

Of je nu een vroege vogel bent die bij ochtendgloren wil kanoën door kronkelende kreekjes in Nationaal Park De Biesbosch, fietsen door de polders of in de zon wil ontbijten op een terrasje in het historische hart van de stad. Of juist een nachtbraker die ‘s avonds op pad gaat voor een goede film, een avondje theater of een tof concert.

Het is een eiland waar geschiedenisliefhebbers hun hart ophalen aan de rijke historie en de ruim duizend (rijks)monumenten, maar waar ook kinderen zich prima vermaken. Waar je naar hartenlust kunt winkelen in stijlvolle kledingzaken en bijzondere winkeltjes vol antiek en curiosa, en waar je als een bo urgondiër geniet bij de vele restaurants, (eet)cafés en vele andere plekken,

Cultuursnuivers dwalen er eindeloos door museumzalen vol eeuwen aan kunstgeschiedenis, galeries met moderne kunst, prachtige kerken en talloze monumentale gebouwen waar de tijd lijkt stil te staan. Het Dordrechts Museum, één van ‘s lands oudste musea, herbergt maar liefst zes eeuwen schilderkunst.

Tijdens Kunstrondje Dordt, elke eerste zondag van de maand, struinen de schattenjagers langs de vele antiquariaten, curiosawinkels en galeries, op zoek naar die ene eerste druk of een bijzonder object. Rustzoekers en natuurliefhebbers gaan in de r uige natuur van Nationaal Park D e Biesbosch op zoek naar de bever of visarend.

Per fluisterboot, kano of te voet kun je hier, op slechts vijf kilometer van het centrum, eindeloos dwalen door een van de weinige zoetwatergetijdegebieden in Europa. Voor wat meer reuring ben je in het levendige Dordrecht ook op de juiste plek. Met talloze food-, muziek-, literaire, sportieve en cultuurhistorische festivals en activiteiten valt er altijd wel wat te beleven.

 • Door het uitgebreide, diverse aanbod aan festiviteiten werd Dordrecht al drie keer uitgeroepen tot Evenementenstad van het Jaar.
 • Avontuurzoekers stappen aan boord van één van de Italiaanse boten van Si Barone en ontdekken waarom Dordrecht ook wel het Venetië van het Noorden wordt genoemd.
 • Van de historische havens tot de grienden van de Biesbosch; Si Barone laat je plekken ervaren die anders verscholen zouden blijven.
See also:  Wat Moet Ik Tekenen?

Hoe je je dag ook doorbrengt, als ideale afsluiter strijk je neer op het Groothoofd voor een lekker drankje of een uitgebreid diner met zicht op het beroemde drierivierenpunt. Deze iconische plek, die al eeuwen lang door menig kunstschilder is vereeuwigd, b iedt vandaag de dag ruimte aan diverse horecagelegenheden waar het fijn lunchen, borrelen en dineren is en je de avond langzaam over de stad kunt zien vallen.

Welke wijken zijn leuk om te wonen in Dordrecht?

Dit zijn de beste plekken om te wonen in Dordrecht 04 februari 2020 door de redactie In Dordrecht zijn er meer dan genoeg leuke plekken en wijken waar je kunt wonen. Er is veel variatie in de stad, hierdoor is er voor iedereen wel een geschikte woning te vinden.

 1. Van een kleine eengezinswoning tot een vrijstaande villa in een luxe wijk, het is er allemaal te krijgen.
 2. Maar wat zijn nu precies de beste plekken om te wonen en wat zijn de kenmerken van de verschillende wijken? Wij geven je graag wat meer informatie! Dus, als je van plan bent om binnenkort te gaan verhuizen, lees dan snel verder.

Misschien is Dordrecht wel de perfecte plek voor je nieuwe droomhuis! De grootste wijken in Dordrecht Er zijn een hoop verschillende wijken in Dordrecht, de één wat groter dan de ander. De meeste woningen zijn goed te betalen, wil je je, dan is Dordrecht perfect! Wij geven je iets meer informatie over de drie grootste wijken: Sterrenburg, Stadspolders en Crabbehof.

Sterrenburg De grootste wijk in Dordrecht is Sterrenburg, hier wonen ongeveer 22.000 mensen. Het grootste gedeelte is in de jaren 60 en 70 gebouwd. De wijk is verdeeld in drie verschillende delen: Sterrenburg I, Sterrenburg II en Sterrenburg II. In de wijk kun je zowel hoogbouw als laagbouw vinden. Vooral in de wijk Sterrenburg II en Sterrenburg III, wonen veel gezinnen.

Je ziet hier dan ook veel kinderen buiten spelen en er zijn een hoop speelvelden. De wijk kenmerkt zich doordat er veel groen te vinden is. Stadspolders Een andere grote wijk in Dordrecht is Stadspolders, de wijk heeft net iets minder inwoners dan Sterrenburg, namelijk ruim 19.000.

 • De wijk ligt in het oosten van Dordrecht en is iets nieuwer.
 • De meeste woningen zijn namelijk in de jaren 80 en 90 gebouwd.
 • Er zijn allerlei verschillende soorten woningen te vinden en de wijk beschikt zelfs over een eigen station! Crabbehof Op plek nummer 3 staat de wijk Crabbehof, het aantal inwoners van deze wijk ligt rond de 16.000.

Net als de wijk Sterrenburg is het grootste gedeelte gebouwd in de jaren 60 en 70. De wijk kenmerkt zich door de vierkante plantsoenen en heeft een mooi winkelcentrum in het midden van de wijk. Net als in de wijk Stadspolders, is het goed te bereiken met het ov.

Welke snack komt uit Dordrecht?

Misschien wel de mooiste uitvinding uit Dordrecht: de frikandel. Of frikadel zoals ze daar zeggen.

Heeft Dordrecht grachten?

Er zijn diverse mogelijkheden om de stad op een andere manier te ontdekken dan met een stadswandeling of fietstocht. Ga het water eens op, je weet niet wat je ziet! Boek een rondvaart of geniet van een high tea op het water. Hieronder geven we je een aantal leuke tips.

Welke wijken zijn er in Dordrecht?

In Dordrecht heeft elke wijk een wijkmanager. Hij of zij is de contactpersoon van de gemeente voor uw wijk. Heeft u vragen over wonen of samenleven in uw wijk? De wijkmanager denkt met u mee. Dordrecht heeft verschillende wijken: Binnenstad, Noordflank-Lijnbaan, Reeland, Staart, Krispijn, Wielwijk, Crabbehof, Dubbeldam, Stadspolders, Sterrenburg.

Is Dordrecht leuk om te winkelen?

De variatie aan grote winkelketens in combinatie met lokale winkeltjes maakt het shoppen in Dordrecht extra leuk! Iedere donderdagavond kun je gezellig winkelen tijdens koopavond en op zondag zijn de winkels in binnenstad open. Ook kun je eens de wandeling Kunstrondje Dordt maken!

Kan je leuk shoppen in Dordrecht?

De bekendste winkelstraat is de Voorstraat. Wie goed oplet, vindt daar naast ketens ook mooie speciaalzaken. Hippe winkeltjes vind je in de trendy Vriesestraat. In de straten daaromheen, zoals het Bagijnhof, zijn ook parels van winkels te bezoeken.

Wat is de oudste stad uit Nederland?

Wat Gaf De Graaf Van Holland In 1220 Aan Dordrecht

Nijmegen is onlosmakelijk verbonden met de Romeinen, Zo’n kleine tweeduizend jaar geleden streken ze neer op deze voor hen strategisch interessante plek. Van een ‘gewone’ heuvel aan een rivier maakten zij een bruisende nederzetting: Ulpia Noviomagus Batavorum.

Welke Nederlandse stad heeft de oudste stadsrechten?

Vanaf de Middeleeuwen kregen verschillende plaatsen in het huidige Nederland stadsrechten. Deze werden verleend door de landsheren. Dat kon bijvoorbeeld gaan om graven, hertogen en bisschoppen. De nieuwe steden kregen, in ruil voor trouw aan de landsheer, bijzondere rechten en privileges, Wat Gaf De Graaf Van Holland In 1220 Aan Dordrecht Oorkonde met de “stadsrechten” van Utrecht uit 1122 (Publiek Domein – Utrechts Archief) Dit was allemaal niet ‘gratis’. In ruil voor de verleende rechten moesten kooplieden bijvoorbeeld belasting betalen aan de landsheer. Verleende stadsrechten werden vastgelegd in een document.

De eerste Nederlandse stad die stadsrechten kreeg was in 1061 Stavoren, En de laatste keer dat er stadsrechten werden verleend was in 1586 aan Willemstad in Noord-Brabant. Voor steden waren de rechten belangrijk. Deze stelden hen mede in staat om bijvoorbeeld uit te groeien tot handelscentra of militaire voorposten.

Dordrecht The Netherlands ?? | Walking Tour Dordrecht ?? [Maart 2022]

Stadspoorten waren vaak hét symbool van de nieuwe steden, daarnaast werd op verschillende plekken in de stad en bijvoorbeeld op documenten en vlaggen trots de nieuwe stadswapens afgebeeld.

Welke stad is ouder Nijmegen of Dordrecht?

Nijmegen, oudste stad van Nederland Nijmegen wordt over het algemeen beschouwd als de oudste stad van Nederland. Helemaal vast staat dit niet, en uiteraard zijn er meer Nederlandse steden die voor deze belangrijke historische titel gaan. Bewezen is in elk geval dat al voor de jaartelling de Bataven zich vestigden op de plek die wij nu Nijmegen noemen.

Wat zijn de vijf oudste steden van Nederland?

Wat is een ‘stad’? – Batavodurum, de burgerlijke nederzetting rond het Valkhof waar de Tiberius-zuil stond, ontstond aan het begin van de jaartelling – vandaar de tweeduizendste verjaardag die Nijmegen in 2005 vierde. De nederzetting was afgebakend door een fossa, een droge gracht.

Op grond van bebouwing, ook in natuur- en baksteen, en het aantal graven, die volgens de gewoonte van de Oudheid buiten de bebouwing lagen, wordt het inwonertal op 1000 à 1500 geschat: genoeg om ‘stad’ te heten? De rivaliteit tussen Nijmegen en Maastricht om de titel ‘oudste stad van Nederland’ nodigt uit tot overpeinzingen over het begrip ‘stad’.

Zijn stadsrechten voor die status een voorwaarde? Moet een nederzetting een bepaalde omvang hebben om als stad te gelden? Hoort er een muur te zijn, een markt, zelfbestuur, een cultusgemeenschap rond een centrale god of heilige? Moet er sprake zijn van continuïteit in naam en bewoning? Hoort het centrum op dezelfde plaats te blijven? Als het om stadsrechten gaat, hebben Stavoren (1058-’68), Utrecht (1122), Deventer (1123) en Aardenburg (1127) de oudste papieren.

 • Maastricht mocht van de hertog van Brabant in 1229 de aarden wal uit 1204 door een stenen vervangen.
 • Als die toestemming mag gelden als een vorm van stadsrechten, dan is Maastricht de tiende in de rij.
 • Nijmegen kreeg in 1230 zijn vrijheden, als nummer 21.
 • Nijmegen, nooit vies van een feestje, vierde dan ook in 1930 zijn 700-jarig bestaan.

In 2005 was het ineens 1300 jaar ouder. In het Nijmeegse jubeljaar 2005 heeft de toenmalige premier een kunstwerk van Rutger Fuchs en Ram Katzer onthuld dat naar de Tiberius-zuil verwijst. Het staat op het plein van het Kelfensbos vóór het Museum het Valkhof.

Het heeft de hoogte die het origineel moet hebben gehad, maar priemt schuin de lucht in, want het fungeert als de naald van een grote zonnewijzer. Deze schuine pijler viert ook de zege van Nijmegen over Maastricht. Tot ontzetting van menig Maastrichtenaar verklaarde hun eigen stadsarcheoloog Titus Panhuysen dat de Tiberius-zuil een onweerlegbaar bewijs was voor de ouderdom van Nijmegen.

Door dit ‘verraad’ zit een ‘Altied Mestreech’ er niet meer in.

Adblock
detector