Wat Moet Er In Een Inleiding?

Wat Moet Er In Een Inleiding
Gepubliceerd op 29 november 2022 door Veronique Scharwächter, Bijgewerkt op 13 februari 2023. De inleiding of introductie is het eerste hoofdstuk van je scriptie. Je plaatst de inleiding direct na de inhoudsopgave, De inleiding is bedoeld om de interesse van de lezer te wekken, en de focus, het doel, de relevantie en de richting van je scriptie te bepalen. Een goede inleiding bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

 • Aanleiding
 • Afgebakend onderwerp
 • Organisatieomschrijving (indien van toepassing)
 • Huidige kennis over het onderwerp
 • Theoretische en praktische relevantie
 • Probleem, doel en onderzoeksvragen
 • Onderzoeksopzet
 • Leeswijzer

Tip Net begonnen met je scriptie? Download het gratis Scribbr-scriptiesjabloon om meteen met een goede structuur te starten. Op pagina 10 vind je meer informatie over de structuur van je inleiding.

Wat komt in een inleiding te staan?

Wat is het doel van een inleiding? – In de inleiding wil je:

het onderwerp introduceren, de lezer interesseren, en de relevantie van het onderwerp aantonen.

Let op! Een inleiding is niet hetzelfde als een voorwoord. De inleiding volgt op het voorwoord. Een voorwoord is een persoonlijk getinte tekst. Er is ruimte voor een dankwoord, informatie over de geschiedenis van het onderzoek, taakverdeling binnen een groep, informatie over de auteurs et cetera.

Hoe ziet een inleiding van een werkstuk eruit?

Inleiding – In de inleiding laat je de lezer weten hoe het werkstuk is opgebouwd. Dit doe je door eerst te vertellen wat de probleemstelling is die je hebt onderzocht. Daarna noem je stuk voor stuk de deelvragen van je onderzoek, en vertel je in welk hoofdstuk je welke deelvraag gaat beantwoorden.

 1. Vervolgens zeg je dat er na de hoofdstukken een samenvatting en een conclusie volgen, waarin je antwoord zal geven op de hoofdvraag en de deelvragen.
 2. Het is belangrijk dat je nog niets vertelt over de antwoorden die je gevonden hebt op de probleemstelling en de deelvragen, want je wilt de lezer hier nieuwsgierig maken! Nu moet hij of zij eerst de hoofdstukken gaan lezen en dan komen de antwoorden pas.

De inleiding schrijf je dus ook pas als het werkstuk al helemaal af is.

Hoe lang mag een inleiding zijn?

De inleiding van een essay is meestal niet langer dan een of twee paragrafen en maakt normaliter ongeveer 10 tot 20 procent uit van je tekst. Het deel waar het in je essay om gaat is je argumentatie.

Wat is de inleiding van een tekst?

Elke tekst is anders, maar toch heeft (bijna) elke tekst dezelfde bouw, Een goede tekst bestaat uit drie delen:

 1. een inleiding
 2. een middenstuk (kern)
 3. een slot

Elk deel heeft zijn eigen functie en inhoud. Wat Moet Er In Een Inleiding 1. Inleiding In de inleiding wordt duidelijk wat het onderwerp van de tekst is. De inleiding van de tekst is bedoeld om de aandacht van de lezer te trekken. De lezer wordt nieuwsgierig gemaakt naar de rest van de tekst. Meestal vertelt de schrijver in de inleiding:

 • waarom hij de tekst heeft geschreven,
 • wat het onderwerp van de tekst is,
 • wat het doel van de tekst is,
 • wat de lezer kan verwachten.

2. Middenstuk (kern) Het middenstuk wordt ook wel de kern van de tekst genoemd. Hierin wordt het onderwerp van de tekst besproken. Het onderwerp wordt meestal van verschillende kanten bekeken en er worden verschillende onderdelen besproken. Deze verschillende onderdelen worden deelonderwerpen genoemd.

 • Door deze deelonderwerpen, kun je een tekst snel begrijpen.
 • Deelonderwerpen bestaan uit één of meerdere alinea’s,
 • Je kunt de verschillende deelonderwerpen onderscheiden door te letten op de witregels en tussenkopjes.
 • Soms heeft een tekst ook een hoofdstuk met paragrafen en subparagrafen,
 • Dit is alleen bij grote werken, zoals boeken.3.

Slot Het laatste deel van een tekst wordt het slot genoemd. In het slot wordt meestal de belangrijkste informatie uit de tekst herhaald. De schrijver vertelt in het slot vaak:

 • wat de lezer moet weten,
 • wat de lezer moet vinden,
 • wat de lezer moet doen.

In het slot is vaak te zien met welk doel de schrijver de tekst heeft geschreven. Welke tekstdoelen er allemaal zijn, lees je in het artikel Tekstdoelen,

Is een inleiding verplicht?

Voor of tijdens het schrijven van je scriptie zul je je vast afgevraagd hebben welke onderdelen je moet opnemen om een compleet en volwaardig onderzoek op te zetten. Om je de juiste richting op te wijzen heeft Scriptium de onderdelen van een scriptie voor je op een rij gezet, samen met een korte beschrijving per onderdeel.

Beschrijving van jezelf, opleiding en onderwijsinstelling; De reden dat je deze scriptie over dit onderwerp bent gaan schrijven; Hoe je het schrijf- en onderzoeksproces hebt beleefd; Een dankwoord waarin je, meestal in volgorde van belangrijkheid, de mensen bedankt die je bij je onderzoek hebben geholpen; Een afsluiting van het voorwoord met je naam, de datum en woonplaats

See also:  Waar Komt 1 April Vandaan?

Het is niet de bedoeling om in je voorwoord in te gaan op onderzoekstechnische zaken als probleemstelling of methode. Een voorwoord is kort, de lengte is meestal niet meer dan één pagina. Het is luchtig en persoonlijke geschreven. Het is niet verplicht om een samenvatting in je onderzoek op te nemen.

De conclusies en eventuele aanbevelingen

Op elk onderdeel dient kort te worden ingegaan. De inleiding is een verplicht onderdeel van de scriptie. Het dient ter introductie van het onderwerp en biedt tevens een vooruitblik op de rest van je onderzoek. De inleiding bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

Het onderwerp en de context ervan

De inleiding wordt meestal afgesloten met een leeswijzer, waarin staat beschreven hoe de scriptie is opgebouwd. De leeswijzer begint met het hoofdstuk dat na de inleiding volgt. Meestal is dat het theoretisch kader. Daarna volgen het methodedeel, de resultaten en conclusie.

In het theoretisch kader definieer je de belangrijkste begrippen van je onderzoek, en beschrijf je de modellen en theorieën die je in het onderzoek hanteert. Meestal wordt het theoretisch hoofdstuk ingeleid met een korte introductietekst waarin je aangeeft welke zaken aan bod komen in de theorie. Dit verstevigt de structuur en opbouw van je scriptie.

Het theoriehoofdstuk wordt sterker als je de gebruikte theorieën en modellen weet te koppelen aan je eigen onderzoek. Dat wil zeggen dat ze ten eerste aansluiten op je onderzoeksvraag, Ten tweede dat je de modellen, indien nodig, invult aan de hand van je eigen onderzochte case of bedrijf.

Of het een kwalitatief of kwantitatief onderzoek is geweest, en waarom je daarvoor hebt gekozen. Welke instrumenten je hebt gebruikt om de resultaten te verzamelen (enquêtes, interviews, observaties, etc.). Hoeveel respondenten of geïnterviewden je hebt geraadpleegd en bij welke organisaties. Andere zaken die aan bod komen zijn de duur van de interviews of enquêtes en de manier waarop je de respondenten en geïnterviewden hebt benaderd (op straat, telefonisch of binnen je stagebedrijf).

In het resultatengedeelte beschrijf je de resultaten van je onderzoek. Als het enkel een literatuuronderzoek is geweest, kun je beschrijven hoe je de gebruikte modellen en of theorieën hebt gebruikt en pas je ze toe op jouw case of onderwerp. Heb je enquêtes afgenomen bij een kwantitatief onderzoek, dan geef je daarvan de resultaten weer, eventueel aan de hand van grafieken en diagrammen.

Waar stopt een inleiding?

De functies van de inleiding – De inleiding van een tekst kan negen verschillende functies hebben.

Aandacht trekkenHet onderwerp aankondigenHet centrale probleem/vraag aankondigenDe opbouw van de tekst aankondigenDe aanleiding noemen voor het schrijvenEen of meerdere personen introducerenDe tekst kort samenvattenDe mening van de schrijver gevenDe lezer welwillend stemmen

In alledaagse teksten kun je vaak zien waar de inleiding stopt en waar de kern begint. Vaak is de inleiding namelijk schuingedrukt of is er een duidelijke scheiding. Bij eindexamenteksten is dit vaak wat minder duidelijk. Ook om die reden is het heel belangrijk dat je goed de functies van een inleiding kent.

Heeft een inleiding kopjes?

Een diepere kijk op de inleiding Wat Moet Er In Een Inleiding Hoewel de opbouw van elke scriptie per instelling verschillend is, zullen bij elke scriptie de eerste hoofdstukken hetzelfde zijn, namelijk: ‘voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave en de inleiding’. De inleiding van een scriptie bestaat uit verschillende kopjes.

Als eerst wordt er de aanleiding geschreven. In de aanleiding moet ervoor gezorgd worden dat het probleem duidelijk naar voren komt. Onderwerpen als de achtergrond van het onderzoek, wat er onwenselijk is aan de situatie en hoe dit veranderd moet worden, hoeveel tijd en budget er beschikbaar is en welke informatie er uit het onderzoek gehaald moet worden.

Na de aanleiding van het onderzoek volgt de onderzoeksvraag. Dit is de hoofdvraag van het onderzoek en in de gehele scriptie wordt naar het antwoord van deze onderzoeksvraag toegewerkt. In het volgende kopje worden de deelvragen benoemd waarop antwoord gegeven gaat worden in het onderzoek.

 • Achtereenvolgend de benoeming van de hoofdvraag en deelvragen zal het onderzoek globaal besproken gaan worden.
 • Hierin wordt er beknopt beschreven hoe er aan informatie gekomen wordt voor de beantwoording van de hoofd- en deelvragen.
 • Denk hierbij aan desk- of fieldresearch en kwalitatief of kwantitatief onderzoek.

Als laatst wordt ook nog de leeswijzer toegevoegd aan de inleiding. Hierin wordt beknopt verteld hoe het rapport is opgebouwd en is er een relevante verantwoording voor het onderzoek en onderwerp. : Een diepere kijk op de inleiding

See also:  Hoe Lang Is 6 Feet?

Hoe begin je een inleiding essay?

Inleiding – De inleiding moet de lezer nieuwsgierig maken naar de inhoud van het essay. Het is een goed idee om een (persoonlijke) anekdote te gebruiken, in te gaan op een actueel nieuwsbericht of enkele rake vragen te stellen. Benoem de achtergrond en de aanleiding voor het onderwerp. Aan het eind van de inleiding moet duidelijk zijn waar je met je essay naartoe wilt.

Hoe begin je een inleiding over jezelf?

Hoe stel je jezelf voor in een sollicitatiegesprek? – Vertel hoe je heet en hoe oud je bent. Je kunt ook kort iets over je woonsituatie vertellen, maar dit is niet verplicht. Houd de introductie kort en wees enthousiast en oprecht en zeg kort iets over je passies in het leven.

Wat is een goede beginzin?

De perfecte beginzin sluit aan bij de kern van je verhaal – Om een voortreffelijke beginzin te maken is het goed je te realiseren wat een verhaal eigenlijk is: de weergave van een gebeurtenis. Dit betekent dat een verhaal pas verteld kan worden nadat het heeft plaatsgevonden, of dat nu in de werkelijkheid was of in het hoofd van de verteller.

Is voorwoord voor inleiding?

Wat is het verschil tussen een voorwoord en een inleiding of intro? – U zou denken dat een inleiding of hetzelfde is als een voorwoord; het is immers een stuk tekst dat voor het begin van uw boek wordt geplaatst. Maar niks is minder waar. Er is wel degelijk een verschil tussen een inleiding of intro en een voorwoord.

 1. Een inleiding of intro geeft weer waar de inhoud over gaat, terwijl het voorwoord iets vertelt over hoe u het schrijven heeft ervaren.
 2. Tijdens het lezen van de inleiding, maakt de lezer kennis met de inhoud van het boek of het verslag.
 3. Tijdens het lezen van het voorwoord maakt de lezer kennis met de schrijver.

Daarom is een inleiding helemaal niet persoonlijk en een voorwoord juist wel. De onderstaande tabel geeft het verschil tussen een inleiding en een voorwoord helder weer.

Inleiding Voorwoord
Geeft weer waar de inhoud over gaat Vertelt hoe u het schrijven heeft ervaren en bedankt mensen die erbij hebben geholpen
De lezer maakt kennis met de inhoud De lezer maakt kennis met de schrijver
Inhoudelijk Persoonlijk

Wat komt eerst voorwoord of inleiding?

Voorwoord – Een voorwoord is ongeveer drie tot vijf alinea’s lang en past gemakkelijk op één pagina. Het bevat de aanleiding tot het schrijven van je verslag of scriptie, het geeft dus een verklaring waarom je het geschreven hebt. Je gaat hierbij niet inhoudelijk in op je verslag of scriptie.

 • Je vertelt over je persoonlijke ervaring en waar je verslag of scriptie over gaat.
 • Het voorwoord komt voor de inleiding.
 • Een voorwoord is in principe optioneel maar kan voor een scriptie of verslag wel duidelijkheid bieden.
 • Daarnaast geeft het je de kans om degene die je geholpen heeft, te bedanken.
 • Wellicht heeft een hoogleraar je geholpen of heb je mensen geïnterviewd.

Aangezien het niet gebruikelijk is om dit te verwerken in het inhoudelijke deel van je werk, leent het voorwoord zich hier goed voor. In het voorwoord kun je ook andere zaken aan het licht brengen, zoals waarom je voor het onderwerp hebt gekozen en kun je aandacht besteden aan wat voor onderzoek je hebt gedaan.

Een korte beschrijving van je (studie)loopbaan en wie jij bent Wat is de aanleiding voor dit verslag/scriptie? Voor wie schrijf je je verslag/scriptie? Heb je dit alleen gedaan of met anderen samen? Wie heeft wat gedaan? Bedank personen die je hebben geholpen (vergeet hierbij niet je docent of begeleider vanuit je onderwijsinstelling).

Wat komt eerst een inleiding of inhoudsopgave?

Gepubliceerd op 22 november 2022 door Veronique Scharwächter, Bijgewerkt op 4 april 2023. De inhoudsopgave ( table of contents ) zorgt ervoor dat de lezer van je scriptie het overzicht heeft en direct kan zien op welk paginanummer een bepaald hoofdstuk begint.

Wat als inleiding niet lukt?

Soms lukt het rijp maken van de baarmoedermond niet binnen een dag en kan dit meerdere dagen duren. De gynaecoloog of verloskundige bespreekt met u wat er dan gedaan wordt. Er kan bijvoorbeeld opnieuw een ballonkatheter worden ingebracht of er kunnen opnieuw medicijnen worden gegeven.

Is een inleiding pijnlijk?

Hoe gaat de bevalling verder – Na het starten van de inleiding is het verloop in principe hetzelfde als bij een ‘normale’ bevalling. De weeën worden langzamerhand heviger en pijnlijker. Over het algemeen hebt u de vrijheid om de weeën op uw eigen manier op te vangen: zittend in een stoel, staand naast het bed, of liggend of zittend in bed.

De uitdrijving (het persen) en de geboorte van het kind en de moederkoek gaan niet anders dan bij een ‘normale’ bevalling. De geboorte van het kind vindt over het algemeen binnen 24 uur plaats. Naarmate de baarmoedermond rijper is, gaat de ontsluiting vaak sneller. Ook gaat de bevalling van een tweede of volgend kind meestal spoediger dan die van een eerste.

Bij een inleiding met prostaglandinen zijn er vaak eerst veel harde pijnlijke buiken zonder dat dit nog echte ontsluitingsweeën zijn. Zijn de ontsluitingsweeën te pijnlijk, dan kunt u om pijnstillers vragen. U kunt dan een prik krijgen met een sterk pijnstillend middel (pethidine).

See also:  Waar Zit Vitamine B5 In?

Doet een inleiding meer pijn?

Gevolgen van het inleiden van de bevalling – Er zijn wat verschillen tussen een natuurlijke en een ingeleide bevalling. Vaak is de ingeleide bevalling een stuk heviger en pijnlijker. Maar de pijn en intensiteit hangt wel weer af van de reactie op het hormoon dat wordt toegediend, waardoor de reactie op de weeën voor iedereen anders is.

 • Sommige vrouwen kunnen heftig reageren op de inleiding en terechtkomen in een weeënstorm, maar dit kan bij een natuurlijke bevalling uiteraard ook voorkomen.
 • Is dit bij een ingeleide bevalling het geval, dan wordt het infuus altijd lager gezet.
 • Met het inleiden van de bevalling wordt het natuurlijke proces een handje geholpen.

Dit kan de kans op bijvoorbeeld een keizersnede mogelijk verhogen. Vraag je verloskundige dus altijd naar de gevolgen die het inleiden van de bevalling kan hebben.

Hoeveel alinea’s heeft een inleiding?

Het eindexamen van het vak Nederlands op het zowel het HAVO is een leesexamen. Het is handig om te van tevoren goed door te hebben hoe teksten in elkaar zitten. We gaan daarom nu de indeling van een tekst en de bijbehorende functies bespreken. Zoals je weet, hebben de meeste teksten de opbouw: inleiding, kern, slot.

Wat is inleiding in het Nederlands?

Inleiding Een inleiding is het eerste deel van een tekst, waarin dat gene waar de tekst over gaat wordt omschreven. Vaak is er in de inleiding ook een doel (bijvoorbeeld de oplossing van een bepaalde probleemstelling) of een vooruitblik naar de inhoud van de tekst (bijvoorbeeld over de manier waarop deze oplossing tot stand is gekomen).

Is de inleiding hoofdstuk 1?

Hoofdstuk 1: Inleiding (met probleemanalyse en doelstelling) – Het eerste hoofdstuk is de inleiding van de scriptie. Studenten schrijven de inleiding nadat ze hebben bedacht wat het probleem van de opdrachtgever eigenlijk is en wat voor onderzoek daarbij hoort.

 1. De scriptie-inleiding is feitelijk een verslag van de probleemanalyse die je als scriptiestudent doorloopt om tot (deel)vragen te komen.
 2. Een probleemanalyse houdt in dat jij als onderzoeker/consultant nagaat wat het probleem precies is (=probleemstelling formuleren) en wat er onderzocht moet worden voordat een goede oplossing (aanbeveling) kan worden opgesteld.

Veel voorkomende kopjes in dit hoofdstuk zijn: ‘Opdrachtgever’, ‘Aanleiding’, ‘Doelstelling’, ‘Hoofd- en deelvragen’, ‘Relevantie’, ‘Afbakening’ en ‘Leeswijzer’.

Wat is het verschil tussen een voorwoord en een inleiding?

Wat is het verschil tussen een voorwoord en een inleiding of intro? – U zou denken dat een inleiding of intro hetzelfde is als een voorwoord; het is immers een stuk tekst dat voor het begin van uw boek wordt geplaatst. Maar niks is minder waar. Er is wel degelijk een verschil tussen een inleiding of intro en een voorwoord.

Een inleiding of intro geeft weer waar de inhoud over gaat, terwijl het voorwoord iets vertelt over hoe u het schrijven heeft ervaren. Tijdens het lezen van de inleiding, maakt de lezer kennis met de inhoud van het boek of het verslag. Tijdens het lezen van het voorwoord maakt de lezer kennis met de schrijver.

Daarom is een inleiding helemaal niet persoonlijk en een voorwoord juist wel. De onderstaande tabel geeft het verschil tussen een inleiding en een voorwoord helder weer.

Inleiding Voorwoord
Geeft weer waar de inhoud over gaat Vertelt hoe u het schrijven heeft ervaren en bedankt mensen die erbij hebben geholpen
De lezer maakt kennis met de inhoud De lezer maakt kennis met de schrijver
Inhoudelijk Persoonlijk

Wat komt eerst een inleiding of inhoudsopgave?

Gepubliceerd op 22 november 2022 door Veronique Scharwächter, Bijgewerkt op 4 april 2023. De inhoudsopgave ( table of contents ) zorgt ervoor dat de lezer van je scriptie het overzicht heeft en direct kan zien op welk paginanummer een bepaald hoofdstuk begint.

Adblock
detector